Artikel 1. Definities
– In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Opdrachtgever: de wederpartij van Webtelligo.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Webtelligo.

Artikel 2. Toepasselijkheid
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Webtelligo gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Webtelligo verrichtte handelingen.
– Door goedkeuring van een overeenkomst met Webtelligo verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.
– Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
– Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webtelligo en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
– De door Webtelligo gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende vier weken, tenzij anders aangegeven.
– Webtelligo is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen vier weken aan Webtelligo wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
– Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webtelligo zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
– Een samengestelde prijsopgave verplicht Webtelligo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
– Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
– Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Webtelligo van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
– Voor websites en webwinkels geldt een aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Na het gereedkomen van de opdracht wordt het resterende bedrag gefactureerd. Daarna wordt de website/webwinkel overgebracht naar de gewenste domeinnaam. Facturering van domeinnaam gebeurt per jaar vooraf middels automatische incasso. Dit gebeurt op de eerste dag van de verlengmaand. Facturering van alle onderhoudscontracten gebeurt per maand vooraf (eerste dag van de desbetreffende maand) middels automatische incasso.
– Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Webtelligo aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
– Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
– De ondertekende van de offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt. Dit geldt ook wanneer een volledige identificatie van deze klant ontbreekt, evenals bij machtsmisbruik. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
– Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud en onderhoudscontracten
– Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website/webwinkel.
– Met onderhoud van de website wordt bedoeld het monitoren en maken van back-ups, updates, koppelingen met Google Analytics.
– Met nazorg wordt bedoeld het aanpassen en toevoegen van teksten, foto’s en video’s op bestaande pagina’s. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
– Wanneer voor nazorg de gestelde tijdsduur van het desbetreffende abonnement overschreden wordt, dan worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
– Overgebleven uren gaan niet naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
– Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten in het eerste jaar vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan. Vanaf één jaar worden de kosten van een onderhoudscontract per maand verrekend.
– De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is tot drie maanden voor het einde van de jaarlijkse contractdatum. Indien hier niet aan wordt voldaan, dan wordt het onderhoudscontract verleng met een jaar.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
– De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
– Webtelligo mag de website/webwinkel van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
– Webtelligo zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
– Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Webtelligo steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
– De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webtelligo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webtelligo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webtelligo zijn verstrekt, heeft Webtelligo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
– Webtelligo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webtelligo kenbaar behoorde te zijn.
– Webtelligo zal het werk opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door goedkeuring van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
– Indien door Webtelligo ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Webtelligo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
– Indien Webtelligo op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Webtelligo worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Webtelligo. Webtelligo is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
– Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Webtelligo opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
– Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren door Webtelligo.
– Na de livegang van de website is het niet mogelijk om kosteloos technische en visuele veranderingen aan de website te laten uitvoeren door Webtelligo.
– Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Webtelligo van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging
– Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van een maand. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
– Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van een jaar maanden en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd me een jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
– Webtelligo kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Webtelligo gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
– Webtelligo heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Webtelligo niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Webtelligo zal opdrachtgever hier van te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Webtelligo kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd
– Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
– Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright
– Alle aan Webtelligo verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
– Alle door Webtelligo ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Webtelligo voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
– De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
– De totale aansprakelijkheid van Webtelligo wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het honorarium/de opdrachtsom. Webtelligo is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade. Tevens is Webtelligo niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever Webtelligo vrijwaren.

Artikel 13. Overmacht
– In geval van overmacht is Webtelligo gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
– Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
– Webtelligo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Webtelligo geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen
– Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
– Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
– Webtelligo kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
– Webtelligo heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden
– Webtelligo is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Webtelligo doorgevoerd.
– Webtelligo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
– Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
– De door Webtelligo vervaardigde website/webwinkel is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
– Door Webtelligo of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Webtelligo.

Artikel 17. Privacy bepalingen
– Uw persoonsgegevens worden door Webtelligo slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
– Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Webtelligo verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.